40mm Straight Keyed Shaft (8)

1 1/2" Straight Keyed Shaft (8)